Walking the Path to Extinction

Salton Sea - Bombay Beach